Vážení spoluobčané,
představujeme vám volební program poděbradského sdružení Občanské demokratické strany, kterým bychom vás rádi oslovili před letošními komunálními volbami. Chceme vás především přesvědčit o tom, že na celou řadu věcí, souvisejících s každodenním životem v Poděbradech, máme sice odlišný, ale přesto lepší názor než současné vedení města. Na naší kandidátce vám představujeme několik zcela nových tváří, včetně našeho lídra, a také kandidáty, kteří již mají zkušenosti s prací v městském zastupitelstvu. Ti všichni se budou snažit získat vaši důvěru, aby se s vaším přispěním mohli v dalších letech podílet na zlepšování života v našem městě. Poděbrady jsou totiž místem, které máme všichni rádi a na kterém nám záleží. Poděbrady jsou naším společným domovem.

 

Poděbrady – město s dobře fungující radnicí

 • Za zcela zásadní považujeme myšlenku, že spravovat město znamená odpovědně a smysluplně nakládat se svěřenými finančními prostředky, a nikoliv zbytečně rozprodávat městský majetek
 • Chceme, aby se základem hospodaření města opět stal přehledný a vyrovnaný rozpočet, do jehož jednotlivých položek budou moci občané nahlížet
 • Za pořádek a bezpečnost musí nést odpovědnost městská policie – klademe důraz na prevenci kriminality a ochranu dětí, a proto navýšíme počet městských policistů
 • Potřebné úspory budeme hledat především ve vlastních nákladech na správu města – chceme zásadně reorganizovat společnosti zřízené městem, mezi něž patří především Městská realitní Poděbrady, a.s. nebo Technické služby města Poděbrad, s.r.o.
 • Dokončíme nový územní plán města
 • I nadále budeme pokračovat v našem úsilí o to, aby čistírna odpadních vod zůstala v majetku města

Poděbrady – město pro spokojený život

 • V souladu s našimi dlouhodobými postoji budeme proti stavbě kruhového objezdu na náměstí
 • Zrušíme modré parkovací zóny a ponecháme zpoplatněná pouze parkovací místa v centru města, přednostně určená pro návštěvníky města – takto získané prostředky budou vedeny na samostatném účtu a zisk bude použit pouze za účelem rozvoje a budování nových parkovacích ploch.
 • Nebudeme prosazovat rekonstrukci poděbradského náměstí a místo toho opravíme chodníky v celém městě, nejen v jeho centru
 • Postavíme nová, komplexně vybavená dětská hřiště s dostatečným počtem kvalitních herních prvků a atrakcí
 • Budeme usilovat o vybudování severního obchvatu města

Poděbrady – město kultury

 • Budeme se snažit nalézt vhodného soukromého investora a ve spolupráci s ním budeme usilovat o to, aby se v našem městě konečně postavil víceúčelový společenský sál
 • Finanční prostředky města budeme vynakládat pouze na smysluplné kulturní akce, které budou sloužit především k jeho potřebné propagaci, a nikoliv k pouhému zviditelňování jeho vrcholných představitelů

Poděbrady – město školství a vzdělanosti

 • Pro malé předškoláky zajistíme dostatek míst v mateřských školách
 • Finančně podpoříme výuku cizích jazyků v mateřských a základních školách
 • Zlepšíme potřebnou spolupráci se středními školami ve městě, jejímž výsledkem bude pro obě strany přínosná propagace a zvyšování kvality

Poděbrady – město zeleně

 • Budeme prosazovat citlivý přístup k životnímu prostředí, a zlepšovat tak kvalitu života v Poděbradech
 • Změnami v organizaci Technických služeb města Poděbrad, s.r.o. dosáhneme zlepšení koncepce údržby a pravidelné úpravy zelených ploch a stromů
 • Vypracujeme dlouhodobý plán péče o městskou zeleň a zamezíme neuváženému a nekoncepčnímu kácení stromů
 • Zvýšíme intenzitu třídění a objem tříděného odpadu a snížíme cenu, kterou občané za odvoz odpadu zaplatí
 • Chceme důsledně chránit přírodní bohatství v bezprostředním okolí našeho města a nedopustíme jeho zbytečné znehodnocování realizací pochybných stavebních projektů
 • Budeme náležitě pečovat o příměstský les a využívat jeho potenciál pro rekreaci poděbradských občanů

Poděbrady – město lázeňství, sportu a cestovního ruchu

 • Zlepšíme spolupráci s Lázněmi Poděbrady, a.s.
 • Podpoříme cestovní ruch vytvořením potřebného zázemí pro kongresovou turistiku, cykloturistiku (včetně údržby a opravy cyklostezek) či vodní turistiku
 • Budeme pokračovat v rozvoji rekreačního prostoru u Jezera
 • Zdokonalíme systém finanční podpory sportu – pravidla pak budou přehlednější a jednodušší než doposud
 • Najdeme prostředky pro zvýšení finanční podpory sportovním organizacím a podpoříme především rozvoj sportování poděbradských dětí a mládeže jako kvalitního naplnění jejich volného času
 • Vybudujeme sportovně-rekreační hřiště pro seniory
 • Zlepšíme technické zázemí sportovních klubů – provedeme rekonstrukci haly BIOS, vybudujeme multifunkční zázemí k zimnímu stadionu (sloužící nejen hokejistům, ale také cyklistům a handicapovaným občanům), podpoříme výstavbu nových hřišť s umělým povrchem
 • Kde je to možné, tam budeme usilovat o předání sportovišť do péče sportovních klubů
Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz